۰۸
آذر

معرفی برخی مفاهیم اولیه در مبحث رزین های اپوکسی(بخش اول)

در بحث رزین های دو جزئی از جمله رزین های اپوکسی همیشه با دو اصطلاح (نسبت اختلاط) و (Pot life) مواجه هستیم. توجه به این دو فاکتور مهم ترین عامل دستیابی به پوششی با عالی ترین خواص است.

نسبت اختلاط رزین و هاردنر

در رزین های اپوکسی دو جزئی واکنش بین رزین اپوکسی و هاردنر یک واکنش شیمیایی است. بنابراین برای به دست آوردن شبکه سه بعدی و ایجاد پیوندهای شیمیایی کامل باید میزان افزایش هاردنر به رزین بر اساس نسبت استوکیومتری باشد که به سادگی از روی مقدار گروه اپوکسی در زنجیره و اکی والان گرم گروه آمینی به دست می آید.

ادامه دارد…