۲۵
مهر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

24 الی 27 مهرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران