۰۹
شهریور

چهارمین کنگره صنعت کاشی و سرامیک و چاپ دیجیتال

با توجه به همزمانی برگزاری نمایشگاه سرامتک اصفهان با چهارمین کنگره سرامیک و چاپ دیجیتال و حضور کارشناسان و اندیشمندان صنعت سرامیک دنیا از جمله اساتید دانشگاه بولونیا، مرکز تحقیقات سرامیک بولونیا، دانشگاه Jaume در کاستیون،مرکز تحقیقات اسپانیا و تنی چند از اساتید و متخصصین حرفه ای داخلی صنعت کاشی و سرامیک کشور، ملاقاتهای تجاری در این نمایشگاه، مکمل بار علمی و تحقیقاتی کنگره خواهد شد.